Godło Arian

ALTAR TO ZEUS (*). Zeus Altar(*). OŁTARZ ZEUSA (*). Aлтарь Зевса(*).

Berlin-Pergamonmuseum-Altar_01
ALTAR TO ZEUS (SATAN).
http://nspap.livejournal.com/90156.html

Aлтарь Зевса (Сатана)
http://nspap.livejournal.com/91057.html

Zeus-Altars im Pergamonmuseum, Berlin.
http://nspap.livejournal.com/90448.html

OŁTARZ ZEUSA (SZATANA).
http://nspap.livejournal.com/90684.html

.

(*) Satan ist es wirklich, den wahre Gott aller Arier !

KULTURA I SZTUKA NARODOWO-SPOŁECZNA.
Nazional-sozialistische Kunst und Kultur.
NATIONAL CULTURE AND THE ARTS.
Национальная искусство и культура.
https://nspap.livejournal.com/40512.html

Powrót do spisu treści.
INDEX.
Cодержание.
Zuruck nach Inhalt.
http://nspap.livejournal.com/31511.html
Herb Rzeszy Polan

CZEGO BÓG WYMAGA OD LUDZI? Was verlangt Gott von den Menschen?




Was verlangt Gott von den Menschen?
https://nsgap.livejournal.com/3338.html

CZEGO BÓG WYMAGA OD LUDZI?


1. Uczciwości, uczciwości, uczciwości.
No to zwłaszcza wymagać od Pastuchów Polskich (*) jest rzeczywiście ciężko, z "uczciwości" są oni znani od 13.000 lat wstecz gdy zaczęli się namnażac w ziemiankach Kazachstanu.
2. Wspólnej, rozumnej pracy.
Wymagać rozumnej, wspólnej pracy od pastuchów?
Przecież pastuchy owiec nic nie musiały robić siedząc przez 10.000 lat w ziemiankach Kazachstanu.
Owce bowiem wypasają się same.
https://3rp.livejournal.com/61651.html
3. Sprawiedliwego podziału efektów pracy.
Jest wykluczone z góry aby aspołeczny motłoch mógł uczciwie się dzielić efektami pracy.
https://3rp.livejournal.com/61651.html
4. Szerzenia kultury narodowej.
https://kultura21.livejournal.com

5. Eliminacji osobników aspołecznych.
https://auschwitz2-gov.livejournal.com
6. Obrony Ojczyzny przed wrogiem zewnętrznym.
https://ss-3rp-gov.livejournal.com

Czego nie należy robić dla Boga.
1. Wznosić światyń.
2. Odprawiać modłów (o, zwłaszcza to wywołuje odruch szyderczy u Boga).

(*) Rasa R1a - podludzie pozbawieni ducha i rozumu wyższego, społecznego, czyli pierwiastka aryjskiego.

SPIS TREŚCI.
https://nspap.livejournal.com/31511.html
Herb Rzeszy Polan

JUDEN SIND WIE EIN GIFT FUR ALLE VOLKER! (Die Untermenschen besonders).


KOPIA

KACZYŃSKI-LUBAWICZ NOWYM SOTNIKIEM UPA?

https://nspap.livejournal.com/73727.html

Jeszcze jeden bolszewik, Paweł Kukiz.
http://3rp.livejournal.com/61651.html


I kolejna żydo-ukrainka, prawdziwa "artystka", Joanna Szczepkowska:
https://www.nasze-slowo.pl/intervyu-z-joannoyu-shhepkovskoyu/?fbclid=IwAR3aR5DG_9tUjt0-aXLTvSMOgLNI61hJIEPmtbhgYDR1q1VRouzJ-NLzW70



Sie alle müssen schnell in einem Sanatorium behandelt werden.
https://auschwitz2-gov.livejournal.com


SPIS TREŚCI.
https://nspap.livejournal.com/31511.html
Herb Rzeszy Polan

Herb szlachecki Boreyko.

(*) Szatan który nim naprawdę jest!
https://kwfs.livejournal.com


Оригинал взят у 3rp в Herb szlachecki Boreyko.
Herb.png

"W polu srebrnym lewostronna swastyka czerwona, której słup pionowy dwa razy na końcach złamany."

"Prawdopodobnie ornamentyka związana jest z początkami Rusi Kijowskiej. Od pogańskich czasów ta oznaka była malowana na tarczach wojowników. Zgodnie z kronikami, książę kijowski Oleg, który w wieku IX razem z wikingami zdobył Konstantynopol, umocował swoją tarczę z wielką czerwoną swastyką na bramie miasta. Szlachetny dom Boreyków, pochodzący z Rusi Kijowskiej, także umieścił swastykę na tarczach swej broni."
Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Boreyko_(herb_szlachecki)

W rzeczy samej, symbol w środku okreslany jako swastyka (swiaszczyca) to runa Wojno, symbol rodu a także odwiecznej siły.
Jak rozumiano to pojecie dawniej jest wytłumaczone tutaj:

OŁTARZ ZEUSA (SZATANA).

Urządzenia praktyczne bazujące obecnie na tej sile:

TECHNOLOGIE SPOŁECZNE.

SPIS TREŚCI.
https://nspap.livejournal.com/31511.html
Godło Arian

Einführung. WSTĘP. Введение. INTRODUCTION.

Krieg jüdische Zionisten gegen der Nachkommen von Noahs, auch Germanen und Vandalen.
WOJNA ŻYDO-SYJONISTOW PRZECIWKO POTOMKOM NOE, TAKŻE GERMANOM I WANDALOM.
Война еврейских сионистов против потомков Ноя, также Германцев и Bандалов.
War Jewish-Zionists against descendants of Noah, the Germans and Vandals too.
http://3rp.livejournal.com/22535.html

http://www.facebook.com/groups/nspap1969/


KOPIA.


HYMN PARTII.
Wersja na harmonię z okrążonego Ługańska.
http://3rp.livejournal.com/17348.html

OSTRZEŻENIE!
Ten Kościół jest przeznaczony wyłącznie dla czystych Ario-Słowian.
KATOLIKOM, MUZUŁMANOM I ŻYDOM ORAZ INNYM RELIGIJNYM LEMINGOM WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!
Wszyscy inni wchodzą na własną odpowiedzialność.
Wstępując, opuszczacie zachodni sektor bankowo-kapitalistyczny i przechodzicie na klarowną, aryjsko-słowiańską, stronę III RZESZY POLAN.
SPIS TREŚCI.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Arius "Adolf" Nowak
Wołchow 063
III RZESZA POLAN
http://3rp.livejournal.com

ACHTUNG!
Diese Seite ist nur fur Menschen mit arisch klar, offene nazional-sozialistische Denkung.
Alle andere kommen auf eigene Risiko u. Schuld.
Beim eintreten verlassen Sie westliche, bank-o-kapitalistische Sektoren und auf arische, sozialistische Lebensseite durchkommen.
Aus III REICH POLAN's mit Liebe.
INHALT:
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Arius "Adolf" Nowak
Wolchow 063
III REICH POLAN
http://3rp.livejournal.com

Предупреждение!
Этот блог только для славянских арийцев с ясностью национальныx-социалистическиx идеи.
Все другие приходят в на собственную ответственность.
С входoм вы опускаете западное участки банковское-капиталистическиe и свободно пригласите на яркy сторону жизни арийцев, социалистическую, до конца.
От Pейхa Полян с влюбленностью.
Содержание.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Д^Арий "Адольф" Новак
Волхов 063
III Pейх Полян
http://3rp.livejournal.com

WARNING!
This side intended for people only with aryans clarity of national-socialist thinking.
All others ones come on own risk.
By enter You are leaving west, bank-o-capitalistic sectors and find on aryans-slavic bright, socialist side of live.
From III REICH POLAN's with love.
INDEX.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Aryus "Adolf" Nowak
Volkhov 063
III REICH POLAN^s
http://3rp.livejournal.com

1. Что это правда. 1. Was Wahrheit ist. 1. What is the truth.

Во-первых.
Вы должны войти в истину.
Правда-большая, красивая, открытая дверь.
Перед ними-это пар, грязь, но, как войдет внутрь, то есть в хранилище всего из золота.
(Но я трахаю все подряд.)

Erstens.
Sie müssen die Wahrheit eingeben.
Die Wahrheit ist eine große, schöne, offene Tür.
Vor Ihnen-es ist Dampf, Schmutz, aber, wie es hineingeht, das heißt, in der Lagerung von allem Gold.
(Aber ich ficke alles.)

First of all.
You must enter into the truth.
The truth is a big, beautiful, open door.
In front of them is steam, dirt, but as it goes inside, that is, in the vault of everything made of gold.
(But I fuck everything.)

A найти истину не так просто.

Und die Wahrheit zu finden ist nicht so einfach.

And finding the truth is not so easy.


Kopie.

Сталин И. В.: Жить стало лучше. J. V. Stalin: Life has become better.

1. По-древне-арийски. 2. In English. 3. Auf Jungarisch - abkürzung.
Herb Boreyko.jpg

1. "О проблемах построения арийского национал-социализма и реконструкции арийской расы."
Полемика с Маршалом Сталиным Ю. В.
https://kwfs.livejournal.com/36443.html

2. "On the problems of building aryan national socialism and reconstruction of the Aryan race."
The debate with Marshal J. V. Stalin
https://kwfs.livejournal.com/36334.html

3. "Über die Probleme des Aufbaus des arischen Nationalsozialismus und der Rekonstruktion der arischen Rasse."
Debatte mit Marschall Yu. V. Stalin
https://kwfs.livejournal.com/36645.html



Kопия.
Herb Rzeszy Polan

Zoltan Pozsar Predictions. ZOLTAN POZSAR PRZEWIDUJE.

"So what is it that Zoltan Pozsar is saying that's got the whole world on edge?
He came out with a paper that outlined why he thinks the Fed has to start QE4 almost immediately, and if they don't interest rates
in the funding markets could get out of control bringing on a financial collapse.
To be clear, Zoltan Pozsar doesn't think that'll happen because he believes the Fed will step in, print money, like they always do and start another round of QE.
And this time they'll actually admit they're doing QE4, unlike the QE4 they're already doing in the repo market!!


Most people have a hard time interpreting the industry jargon Zoltan Pozsar uses in his paper outlining his thoughts.
But don't worry about that!! I take the summary of Zoltans paper and break it down for you in a way that's super easy to understand.
By the end of the video you'll understand what's going on better than the Fed!


I also discuss Jeff Sniders rebuttal to Zoltan Pozsar on the last Macrovoices podcast to you can get a different perspective.
And of course I give you my opinion on who has it right Zoltan Pozsar or Jeff Snider."



Kopia.