March 6th, 2012

Godło Arian

TECHNOLOGIE NARODOWE I POKOJOWE.

TECHNOLOGIE NARODOWE I POKOJOWE.
Nazionale und Friedens Technologien.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МИРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
National and Peaceful technologies.
1.
NARODOWO-SPOŁECZNY TEST SIŁY DUCHA OJCZYZNY.
(w przygotowaniu)
National-Socialist Test of Holly Spirit Power.
(Awaiting cheek.)
NAZIONAL-SOZIALISTISCH HEILIGE GEISTKRAFT TEST.
(im Vorbereitung).

http://nspap.livejournal.com/39568.html
2.
NOWE UZBROJENIE OBRONNE. PROGRAM "GWIEŹDZISTYCH WOJEN".
-ekologiczne głowice jądrowe:
DRJ.350X WZ. 1974. (TYP BRUXELL-V1)
http://nspap.livejournal.com/89062.html
-powietrzno-kosmiczne pojazdy obronne o nieograniczonym zasięgu lotu,
-pozostałe uzbrojenie nowego typu.
http://nspap.livejournal.com/17979.html
3.
ELEKTROWNIE TACHIONOWO-JĄDROWE.
(oparte o biologiczną syntezę jądrową)
Nuclear-Tachyons Powerstations.
(biological nuclear fusion basing engines)
KERN-TACHYONEN KRAFTWERKEN.
(Biologische Kernfusion Motoren)

http://nspap.livejournal.com/32977.html
(Temat utajniony. GEHEIME KAPITEL, Secret thema)
4.
ROSYJSKIE TECHNOLOGIE OBRONNE.
Russische Abwehr Technologien.
http://nspap.livejournal.com/67661.html

Powrót do r. II:
http://nspap.livejournal.com/16808.html

Der Krieg der Jüdisch-zionistisch mit der Arier-Slawen.
WOJNA ŻYDO-SYJONISTÓW Z ARIO-SŁOWIANAMI.
Война Eврей-Cионист с Aрийцев-Cлавян.
http://3rp.livejournal.com/22535.html
Godło Arian

TECHNOLOGIE SPOŁECZNE. Zivilist Technologien. Социальныe технологий. SOCIAL TECHNOLOGIES.

CYWILNE SILNIKI WODNE.
Гражданские двигатели, водные.
ZIVILIST WASSERMOTOREN TECHNOLOGIEN.
Civilian water engine technologies.


CNF reactor of DRJ600 class.
1.
AKADEMIK J.S. POTAPOW.
Академиk Ю.С. Потапов.
AKADEMIKER Y.S. POTAPOV.
Academician Y.S. Potapov.
http://overunity.com/10403/academician-y-s-potapov/
2.
DRJ200 (NSBRJ).
Narodowo-Społeczny reaktor Zimnej Syntezy Jądrowej klasy 200.
ВТГ.200.
Национально-Социалистическая реактор холодного ядерного синтеза класс 200.
CNFHR class 200.
The National-Socialist reactor cold fusion class 200.
http://nspap.livejournal.com/954.html

KKFHR200
Die National-Sozialistische Reaktor kalten Kernfusion Klasse 200.

3.
DRJ600. Reaktor klasy 600.
CNFR class 600.
ВТГ.600. Pеактор класс 600.
KKFR Klasse 600.

http://nspap.livejournal.com/1398.html
4.
"FRÖHLICH WERWOLF"

DRJ.350X.
Reaktor doświadczalny do celów miejskich i umocnionych,
także głęboko ukrytych przemyśleń.

KKFHR.350X.
Der Reaktor für experimentelle Zwecke, urban und verstärktes Zielen,
auch tief verborgene Ideen.

ВТГ.350e.
Реактор для экспериментальных целей, городских и усиленное целей,
также глубоко скрытые идеи.
CNFHR.350X.
The reactor for experimental purposes, urban and reinforced,
also deeply hidden ideas.
http://nspap.livejournal.com/1234.html
5.
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE CYWILNE.
Der Rest der Zivil-Technologie.
Остальные гражданские технологии.
Other civilian technologies.
-urządzenia do błyskawicznego leczenia chorób,
-wieczny silnik powietrzny,
http://eioba.pl/a/1na0/wieczny-silnik-molekularny-potapowa
-wieczne elektrownie na bazie wiecznego silnika powietrznego,
-rodzinne i społeczne pojazdy bezpaliwowe.
6.
PRZYGOTOWANIA DO LOTU NA MARSA W ROKU 2026.
Подготовка к полету на Марс в 2026 году.
Vorbereitung für den Flug zum Mars im Jahr 2026.
Preparations to flight to Mars in year 2026.
https://mars-moon.livejournal.com/

Powrót do rozdz. II:
Zuruck nach Teil II:
http://nspap.livejournal.com/16808.html

Powrót do spisu treści:
Zuruck nach Inhalt:
Содержание:
INDEX:
http://nspap.livejournal.com/31511.html
Godło Arian

IIa. NAUKA. Наука. WISSENSCHAFT. Science.

IIa.1
INTRO.
Wprowadzenie ogólne:
ENERGIA DUSZY LUDZKIEJ (Ducha Świętego).
http://nspap.livejournal.com/27892.html
"ENERGIA WIRÓW" przytoczona niżej jest naukowym ujęciem tegoż zjawiska w kategorii czasu i grawitacji.
Grawitacja (czas) jest naszą faktyczną osobowością.

Энергия Cвятого Духа.
GENERAL INTRO: ENERGY OF HOLY SPIRIT- in polish language only, sorry.
http://nspap.livejournal.com/27892.html

In deutsch was mehr uber die Menschliche Seele finden Sie auch am Seiten von Thule Gesselschaft: https://de.wikipedia.org/wiki/Thule-Gesellschaft
Die "ENERGIE DER TURBULENZEN" ist physiche Beschreibung von Seele welche im wissenschaftliche Sprache als Zeit oder Gravity gennant ist.
Gravity (Zeit) unsere faktische Personalitat ist.
IIa.2
SATANICS NATURE OF HUMAN EXISTENCE.
http://nspap.livejournal.com/90004.html
IIa.3
"ENERGIA WIRÓW". KRYTKA TEORII WZGLĘDNOŚCI.
KRÓTKA RZECZ O WARTOŚCIACH WYŻSZYCH.
"Энергия вращения". Критицизм теории релятивности.
Короткий взгляд о абсолютных величинах.
"ENERGIE DER TURBULENZEN". DER KRITIK VON RELATIVISTISCHE THEORIE.
EINE KURZE SACHE UBER ABSOLUTWERTEN.
"Energy of Vortex". Critical View of Relativistics Theory.
A short thing about The Absolute Values.

http://universalinternetlibrary.ru/book/potapov/vvedenie.shtml
IIa.4
SZTUKA NARODOWEGO ROMANTYZMU POLSKIEGO I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ FILOZOFII.
Польский национальный романтизм искусства и его влияние на развитие философии.
ART DER POLNISCHEN NATIONALEN ROMANTIK UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE ENTWICKLUNG DER PHILOSOPHIE.
Polish national romanticism art and its impact on development of philosophy.
http://nspap.livejournal.com/59412.html

Powrót do r. II: http://nspap.livejournal.com/16808.html
Herb Rzeszy Polan

OSIĄGNIĘCIA HISTORYCZNE. History. ИСТОРИЯ.

OSIĄGNIĘCIA HISTORYCZNE.
Historical achievements.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
Historische Ausführungen.
IIb.1
ANTROPOZOFIA RUDOLFA STEINERA:
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Antropozofia
Рудольф Штейнер:
http://peoples.ru/science/philosophy/steiner/
RUDOLF STEINER.
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthroposophy
IIb.2
WIKTOR SCHAUBERGER.
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Schauberger
Виктор Шаубергер.
http://prometheus.al.ru/phisik/schauberger.htm
VICTOR SCHAUBERGER.
http://peswiki.com/index.php/PowerPedia:Viktor_Schauberger
IIb.3
IWAN S. FILIMONIENKO.
Иван C. Филимоненко.
http://delotvoe.narod.ru/FreeEnergy/Filimonenko.htm
IVAN S. FILIMONYENKO COLD NUCLEAR FUSION OF COLD WAR ERA.
http://alexfrolov.narod.ru/1960.htm

http://youtube.com/watch?v=WZae8VYA3eQ
Only in russian language. NUR IM RUSSISCHE SPRACHE.
A russian documentary about the work of Ivan Filimonenko, a Russian scientist,
who invented ways of producing energy through cold fusion and achieve
reactionless thrust for propulsion systems.

Powrót do r. II: http://nspap.livejournal.com/16808.html