September 9th, 2014

Godło Arian

ALTAR TO ZEUS (SATAN).

Berlin-Pergamonmuseum-Altar_01

http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Berlin_-_Pergamonmuseum_-_Altar_01.jpg

Altar to Zeus in the Pergamonmuseum, Berlin.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Museum

The altar in honor of Zeus, Satan, the eternal driving force behind our body and the universe.
The name Zeus phrygian tribes (*) (Balkan Slavs) who came 3.200 years ago
to the present Western Anatolia, borrowed from the Greeks.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Phrygia

Eastern Polan^s called him Svetovid.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Svetovid

The ancient Romans called him Mars.
By Catholics, this force is erroneously called the "good God".
Islamists call it Allah and Yahweh Jews.
However, only the latter know His true Nature.
Discovered this collectively in Sanatorium Auschwitz.
http://auschwitz-gov.livejournal.com
They know that Yahweh is to be feared everywhere and every day.

General introduction to the problem of the evil force:
http://nspap.livejournal.com/90004.html

One of practical applications:
http://kwfs.livejournal.com/7698.html

(*) of Phrygian origin are:
- Germany Saxons,
- part of the Dutch,
- part of the Lithuanians, the descendants of the original Balts who came with us to Phrygia.
- the greater part of the Polish nobility, from the house of Hub I (Piast I).

The French came from Galatia.
Barack Obama for me is at least 30% of the Aryan blood R1b.


ALTAR TO ZEUS. Zeus Altar.
OŁTARZ ZEUSA. Aлтарь Зевса.
http://nspap.livejournal.com/91353.html
teiwaz

Zeus-Altars im Pergamonmuseum, Berlin.

Berlin-Pergamonmuseum-Altar_01

http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Berlin_-_Pergamonmuseum_-_Altar_01.jpg

Zeus-Altars im Pergamonmuseum, Berlin.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Pergamonmuseum

Allgemeine philosophische Einführung in die Geschichte der Nazional-Sozialistischen Wissenschaft und Technik (*2)

Der Altar zu Ehren des Zeus, Satan, dem ewigen Motor für unseren Körper und das Universum.
Die Namen Zeus phrygischen Stämmen (*1) (Balkanslawen-Protosachsen), die vor 3,200 Jahre der vorliegenden Westanatolien kam, von den Griechen entlehnt.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Phrygien

Osten Polans nannte ihn Svantovit.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Svantovit

Die alten Römer nannten ihn Mars.
Von Katholiken wird diese Kraft irrtümlich als "den guten Gott" bennant.
Islamisten nennen es Allah und Jahwe Juden.
Aber nur die letztere kennen Seine wahre Natur.
Entdeckte dieses kollektiv im Sanatorium Auschwitz.
Sie wissen, dass der Herr ist es, überall und jeden Tag gefürchtet werden.

Allgemeine Einführung in das Problem der bösen Macht:
http://nspap.livejournal.com/90004.html

Eine der praktischen Anwendungen:
http://kwfs.livejournal.com/7698.html

(*1)
Der phrygischen Herkunft haben:

- Deutschland Sachsen,
- Teil der Holländer,
- der größere Teil des polnischen Adels, aus des Hauses Nabe I (Piast I).
- Teil der Litauer, die Nachkommen der ursprünglichen Balten, die mit uns nach Phrygien kamen.

(*2)
Dieser Altar wurde gemeinsam finanziert von meiner Familie, sowie die Sachsen und andere, die dort erwähnt sind in (*1), anlässlich des Sieges über Gallier.


ARISCHE WISSE UND TECHNIK.
http://nspap.livejournal.com/16808.html
Godło Arian

OŁTARZ ZEUSA (SZATANA).

Berlin-Pergamonmuseum-Altar_01

http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Berlin_-_Pergamonmuseum_-_Altar_01.jpg

Ołtarz ku czci Zeusa z Pergamonu w Muzeum Pergamońskim w Berlinie.
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Pergamońskie


Ołtarz ku czci Zeusa, Szatana, odwiecznej siły sprawczej napędzającej nasze ciało i Wszechświat.
Nazwę Zeus plemiona aryjskie R1b NBK (*1) które przybyły 3.200 lat temu do obecnej Anatolii Zachodniej wraz z potomkami Mosocha (Mieczysława), założyciela Moskwy, zapożyczyły od Greków.
Tak samo nazwa ówczesnej krainy powstała od tych plemion frakijskich które były spokrewnione z nami, Myszami, jeszcze od wcześniejszych czasów przed potopem biblijnym (*2).
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Frygia

Polanie wschodni nazywali tą siłę Świętowit.
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Świętowit

Według katolików, siła ta jest błędnie nazywana jako Dobry Bóg.
Islamiści nazywają ją Allach a żydzi Jahwe.
Jednak tylko ci ostatni znają obecnie Jego prawdziwą Naturę.
Przekonali się o tym zbiorowo w Auschwitz.
Wiedzą więc, przynajmniej już niektórzy, że należy się bać Jahwe wszędzie i codziennie.
Ogólne wprowadzenie w zagadnienie tej "szatańskiej siły":
http://nspap.livejournal.com/90004.html

Jedno z praktycznych zastosowań:
http://kwfs.livejournal.com/7698.html


(*1)
Z Pergamonu pochodzą:
- Niemcy -Sasi,
- część Holendrów,
- większa część dawnej szlachty polskiej, to z rodu Piasta I, także Jagiellonowie,
- część Litwinów, potomków pierwotnych Bałtów którzy przyszli wraz z nami do Frygii.

Francuzi częściowo z kolei pochodzą ze sąsiedniej Galatii.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galacja
(*2)
Więcej o historii tamtego okresu:
http://3rp.livejournal.com/44613.html


ALTAR TO ZEUS. Zeus Altar.
OŁTARZ ZEUSA. Aлтарь Зевса.
http://nspap.livejournal.com/91353.html
Godło Arian

Aлтарь Зевса (Cатаны).

Berlin-Pergamonmuseum-Altar_01

http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Berlin_-_Pergamonmuseum_-_Altar_01.jpg


Алтарь Зевса в Пергамский музей, Берлин.
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Пергамский_музей


Алтарь в честь Зевса, Cатаны, вечной движущей силы нашего тела и вселенной.
Фригийских (*) племена (балканских славян), пришедшие 3,200 лет назад
до наших Западной Анатолии, имя Зевса заимствованные у греков.
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фригия

Общее введение в истории того периода:
http://3rp.livejournal.com/41316.html

Восточная Полянa назвали его Святовит.
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Святовит

Древние римляне называли его Марс.
По католиков, эта сила ошибочно называют "хорошую Бога".
Исламисты называют его Аллах и Яхве евреи.
Тем не менее, только последниe знаю Его истинную природу.
Обнаружили это коллективно в Санаторий Аушвиц.
http://auschwitz-gov.livejournal.com

Они знают, что Богa стоит опасаться везде и каждый день.
Общее введение в проблему "нечистой силой":
http://nspap.livejournal.com/90004.html

Один из практических применений:
http://kwfs.livejournal.com/7698.html


(*) из фригийского происхождения:
- Германия Cаксы,
- часть Голландцев,
- часть литовцев, потомки оригинальных балтов, которые пришли с нами во Фригию.
- большая часть польской шляхты, центром дома Пяст I.

Французы, в свою очередь, приходят из Галатии.
Барак Обама для меня, по крайней мере 30% от арийской P1b крови.


ALTAR TO ZEUS. Zeus Altar.
OŁTARZ ZEUSA. Aлтарь Зевса.
http://nspap.livejournal.com/91353.html