d^Arius "Adolf II" Nowak de Piaskowski (nspap) wrote,
d^Arius "Adolf II" Nowak de Piaskowski
nspap

Einführung. WSTĘP. Введение. INTRODUCTION.

Krieg jüdische Zionisten gegen der Nachkommen von Noahs, auch Germanen und Vandalen.
WOJNA ŻYDO-SYJONISTOW PRZECIWKO POTOMKOM NOE, TAKŻE GERMANOM I WANDALOM.
Война еврейских сионистов против потомков Ноя, также Германцев и Bандалов.
War Jewish-Zionists against descendants of Noah, the Germans and Vandals too.
http://3rp.livejournal.com/22535.htmlKOPIA.


HYMN PARTII.
Wersja na harmonię z okrążonego Ługańska.
http://3rp.livejournal.com/17348.html

OSTRZEŻENIE!
Ten Kościół jest przeznaczony wyłącznie dla czystych Ario - Słowian.
KATOLIKOM, ŻYDOM ORAZ INNYM RELIGIJNYM LEMINGOM WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!
Wszyscy inni wchodzą na własną odpowiedzialność.
Wstępując, opuszczacie zachodni sektor bankowo - kapitalistyczny i przechodzicie na klarowną, aryjsko - słowiańską, stronę
III RZESZY POLAN.
SPIS TREŚCI.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

d^Arius "Adolf II" Nowak de Piaskowski
Wołchow 063
III RZESZA POLAN
http://3rp.livejournal.com

ACHTUNG!
Diese Seite ist nur fur Menschen mit arisch klar, offene nazional - sozialistische Denkung.
Alle andere kommen auf eigene Risiko u. Schuld.
Beim eintreten verlassen Sie westliche, bank-o-kapitalistische Sektoren und auf arische, sozialistische Lebensseite durchkommen.
Aus III REICH POLAN's mit Liebe.
INHALT:
http://nspap.livejournal.com/31511.html

d^Arius "Adolf II" Nowak von Piaskowsky
Wolchow 063
III REICH POLAN
http://3rp.livejournal.com

Предупреждение!
Этот блог только для славянских арийцев с ясностью национальныx - социалистическиx идеи.
Все другие приходят в на собственную ответственность.
С входoм вы опускаете западное участки банковское - капиталистическиe и свободно пригласите на яркy сторону жизни арийцев, социалистическую, до конца.
От Pейхa Полян с влюбленностью.
Содержание.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Д^Арий "Адольф II" Новак де Песковский
Волхов 063
III Pейх Полян
http://3rp.livejournal.com

WARNING!
This side intended for people only with aryans clarity of national-socialist thinking.
All others ones come on own risk.
By enter You are leaving west, bank-o-capitalistic sectors and find on aryans-slavic bright, socialist side of live.
From III REICH POLAN's with love.
INDEX.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

d^Aryus "Adolf II" Nowak de Piaskowski
Volkhov 063
III REICH POLAN^s
https://3rp.livejournal.com

Weil Juden sind wie Gift für alle Völker!
Juden.jpg
Tags: bóg, god, gott, index, inhalt, spis_treści
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments